II-V-I在C小调|爵士背景音乐

这是C小调中很好的伴奏爵士乐。 II-V-I吉他爵士演奏者的轻微进步。此伴奏包含钢琴,贝斯和爵士鼓。该卡纸轨道速度为120 BPM。和弦进行过程是:Dø| G7 | Cm7(Maj)| %|还请您以十二个键检查II-V-I主要背景音乐的播放列表
http://www.youtube.com/playlist?list=PLpFmJmKudal2lhn6-Cq-6UGWpB3ViIwW5
Here is a minor II-V-I guitar lick http://youtu.be/-OB_ZQVDvDk
//www.facebook.com/backingtrackschannel
Subscribe //www.youtube.com/channel/UC3Nf709VMJmhvP1mNoxNC3g
Jazz guitar licks channel //www.youtube.com/user/jazzguitarlicks"

背景音轨 卡纸轨道 爵士吉他演奏