II-V-I爵士乐摇摆乐中的小调120 BPM

这是A小调中II-V-I小调的爵士吉他伴奏曲目,用于即兴演奏此经典曲目。随rod演奏的过程是:Bm7b5 | E7(alt)| Am7(Maj)| %|
爵士吉他在线舔
http://www.hzj886.com/
//www.facebook.com/backingtrackschannel
Subscribe //www.youtube.com/channel/UC3Nf709VMJmhvP1mNoxNC3g
Jazz guitar licks channel //www.youtube.com/user/jazzguitarlicks
如果您想练习II-V-I大进阶,可以通过单击链接以十二个键检查果酱曲目播放列表。
http://www.youtube.com/playlist?list=PLpFmJmKudal2lhn6-Cq-6UGWpB3ViIwW5"

背景音轨 卡纸轨道 爵士吉他演奏